Obchodní podmínky

Přečtěte si moje OP

KDO JSEM?

Jsem BUSINESS ENERGY s.r.o.. IČO: 214 54 329. Poskytujeme poradenské služby v oblasti osobního rozvoje, rozvoje firem a mentoringu. Cenu stanovujeme na základě individuální cenové nabídky. Platba probíhá bezhotovostně převodem na účet společnosti, případně pomocí služby PayPal. Smlouva mezi Vámi a naší společností nabývá platnosti úhradou celé částky předem. Platbou stvrzujete souhlas s našimi obchodními podmínkami. Garance vrácení peněz: O plné vrácení celé částky, a to písemnou formou, je možné požádat do 7 kalendářních dnů od první konzultace. Pozdější požadavek na vrácení peněz nebude možný.

JAK MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pokud se na nás budete chtít obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 774 047 771 nebo na e-mail: ivanavitkova@email.cz

SMLUVNÍ PODMÍNKY KOUČINKU

Sezení – Sezení mohou proběhnout po telefonu nebo osobně na místech a v časech dle domluvy během stanoveného období.

Trvání sezení – Sezení se bude konat každý týden přibližně jednu hodinu během období nebo v takových časech, jak bylo domluveno. Na všechna sezení se musíte dostavit včas, ať už probíhají po telefonu nebo osobně.

Časy sezení – Časy koučovacích sezení lze změnit pouze tehdy, pokud mě budete informovat nejméně 24 hodin před plánovaným setkáním. Jestliže během stanoveného období zrušíte více než 3 sezení, mohu vypovědět smlouvu (opatření týkající se vypovězení smlouvy níže). Koučovací a mentoringová sezení bude považováno za uskutečněné, pokud bude zrušeno méně než 24 hodin předem. Pokud zruším sezení já, bude přesunuta na jiný čas dle dohody.

Zavázání se kouče – Zavazuji se, že během daného období Vám poskytnu Koučování a mentoring v dohodnutých časech a na dohodnutých místech. Vyvinu co největší úsilí, abych Vám byl k dispozici během celého období.
V rámci svých možností mohu zajistit za sebe zástupce, plně kvalifikovaného kouče, aby mě nahradil
při všech nebo několika schůzkách, jestliže budu nepřítomný po celou nebo část období, tento Kouč ( mentor) bude pak považován jako osoba pro účely této smlouvy.

Příprava na sezení – Souhlasíte s tím, že budete vykonávat všechny činnosti, které tvoří součást Koučovacích a mentoringových Sezení, a také jakýkoli krok, záležitost nebo věc v rámci příprav na budoucí Sezení, jak si určíte. Souhlasíte s tím, že mě budete informovat, jakmile si budete vědomi, že tyto akce nemůžete nebo nebudete moci vykonat. Pokud odmítnete vykonávat takovéto akce, bude tato smlouva vypověditelná z mojí strany (opatření týkající se vypovězení smlouvy níže budou platit).

Metody koučinku a mentoringu– Jste srozuměn s tím, že koučovací sezení mohou být osobně, emociálně a fyzicky náročná a mohou nastat situace, při nichž ucítíte emocionální vypětí včetně frustrace, vzteku nebo stresu. Musíte se snažit naplánovat všechna sezení v takových časech, kdy jste v nejlepším fyzickém, psychickém a emočním stavu, který je nutný pro průběh koučovací schůzky a podniknete všechny kroky (pokud bude nutné) ke zrušení Schůzky v případě, že se necítíte dobře na to, abyste pokračoval. Nebudete mě činit zodpovědným za ztrátu nebo finanční škodu vzniklou Vám (či osobě v příbuzenském vztahu), v případě psychického, fyzického nebo emocionálního stresu či trápení (nebo jiné nemoci či onemocnění) způsobené přímo či nepřímo v souvislosti s koučinkovými schůzkami. V případě takového nároku mě zbavíte zodpovědnosti.

Bez záruk – Nedávám Vám žádnou záruku, že metody koučování, mentoringu nebo sezení budou fungovat ve Vaší konkrétní situaci. Nebudete mě proto činit zodpovědným za neúspěch (celkový či částečný) při dosažení Vašich cílů.

Duševní vlastnictví – Nemáte právo používat nebo rozšiřovat žádné z procesů, technik, prezentací, metodik, precedentů nebo materiálů, které používám v rámci koučovacích aktivit („Materiály“). Nesmíte nikdy používat nebo rozšiřovat „Materiály“ takovým způsobem, formě nebo tvaru (kromě své potřeby) a zajistit, aby žádný z podřízených, jednatelů nebo jiných korporátních orgánu „Materiály“ nějakým způsobem, či v nějaké formě nepoužíval či nerozšiřoval. Odškodníte mě v případě ztráty nebo škody mě vzniklé, jestliže dojde k porušení tohoto odstavce.

Důvěrný materiál – V rámci Koučování a mentoringu budu muset od Vás získat Vaše osobní údaje nebo důvěrné materiály, které se Vás osobně týkají. Zajistím, aby se tento materiál nedostal do rukou nějaké další strany bez Vašeho souhlasu.

Kouč, mentor je nezávislý pracovník – Uznáváte, že jsem byl Vámi angažován pouze coby nezávislý pracovník. Vystupuji ve všech situacích jako nezávislý pracovník a nemám pravomoc zastupovat nebo být jakkoli spojován s nějakou další stranou. Nemůžete tedy činit žádnou stranu zodpovědnou za jakýkoli čin, záležitost nebo věc, která byla mnou provedena nebo bude provedena v průběhu koučování nebo schůzek.

Povolení pro zapsání údajů do koučovacích, mentoringových záznamů – Podpisem této dohody dáváte souhlas s tím, že mohu zahrnout Vaše jméno, telefonní číslo e emailovou adresu v mých záznamech o koučovacích hodinách pro ICF akreditaci. S těmito informacemi bude zacházeno s nejvyšší diskrétností a další informace o Vašem koučování nebudou sdíleny.

Ukončení smlouvy – Tuto smlouvu mohu ukončit, před koncem období, psanou vypovědí, pokud:

Nedokážete dodržet nebo se chovat dle podmínek smlouvy a nezajistíte nápravu během 5 pracovních dnů poté, co oznámím, že je nutné takovou situaci napravit.

Nedokážete dodržet nějakou z podmínek Smlouvy, a nelze ji už napravit;
Dojde u Vás k platební neschopnosti. (např. vyhlásíte osobní bankrot vzniklý nějakým opatřením nebo soudním nařízením, které je na Vás nebo Váš majetek vyhlášen);
 Nebo

Šek, který je čerpán nebo Vámi podepsán pro účely Smlouvy nemůže být proplacen a nedokážete tento šek proplatit v průběhu 5 pracovních dní po oznámení, že je nutné dostát tomuto závazku.
Vy můžete dohodu ukončit, pokud se skutečnosti v odstavci I a II. vztahují ke mně. Vy nebo já pak můžeme ustoupit od dohody dohodou.

Následující podmínky, jsou platné pouze v případě externí koučovací, mentoringové dohody, při níž je účtován poplatek
za koučování:

Platba za koučování, mentoring – Platba za koučování bude provedena způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

Postup při ukončení dohody – Pokud je dohoda oprávněně ukončena před vypršením stanoveného období, pak mi musíte okamžitě splatit zbytek poplatku (pokud nějaký je) za zbývající období koučování. Po ukončení přestávám být vůči Vám zodpovědný, co se týká koučování a sezení.

Iniciály kouče, mentora:                       

Iniciály koučovaného klienta:

Tyto obchodní podmínky platí od 1. ledna 2022